Deze website is opgezet als informatieve site en hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin is Kwetters niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Kwetters is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de website, voortvloeiend uit het gebruik van de website, in enig ander opzicht verband houden met (het gebruik van) de website en/of voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen. Ook is Kwetters gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Kwetters behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Kwetters behoudt zich het recht de website voor zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Kwetters niet aansprakelijk voor gevolgen of schade als gevolg van het beëindigen van de website;

Het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik. Het is niet toegestaan een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat dit met het doel is gedaan het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen en/of e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals spam, reclametelefoontjes, etc.

Deze website bevat links naar websites van derden en Kwetters is niet verantwoordelijk voor de pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt en niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Kwetters geeft geen garantie ten aanzien van de beveiliging van deze website. Hoewel Kwetters redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Gebruik van deze website is voor eigen risico. De gebruiker vrijwaart Kwetters, de werknemers van Kwetters, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Deze disclaimer is vertaald in het Engels en het Duits. Indien de Engelse of Duitse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.